Statut Stowarzyszenia

Przepisy wewnętrzne stowarzyszenia obywatelskiego w znaczeniu ustawy nr 83/1990 Ust., o stowarzyszaniu obywateli

Stowarzyszenie rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i w okolicy, s.o.

Podmioty prawne i fizyczne działające w ruchu turystycznym, Gmina Benecko oraz dalsze jednostki, świadome potrzeby rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i w jego okolicy, jak też w regionie turystycznym Karkonoszy, oświadczaja niniejszym chęć wspierać i koordynować działania w zakresie ruchu turystycznego i usług z nim związanych oraz celowe wykorzystanie naturalnego i kulturalnego bogactwa regionu i zakładają w zgodzie z ustawą nr 83/1990 Dz. U., o stowarzyszaniu obywateli, Stowarzyszenie rozwoju ruchu turystycznego na Benecku z poniższymi przepisami:

 

Artykuł 1.

Nazwa, siedziba i charakter Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie ma nazwę Stowarzyszenie rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i w okolicy, s.o.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Benecko 190, 512 37 Benecko.
 3. Stowarzyszenie rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i w okolicy, s.o. (dalej tylko Stowarzyszenie) stowarzysza osoby fizyczne i prawne, które są zainteresowane wspieraniem i koordynacją rozwoju ruchu turystycznego w gminie Benecko i w jego okolicy, jak też w całym regionie turystycznym Karkonoszy.
 4. Stowarzyszenie jest charakteru niedochodowego. Wszelkie dochody Stowarzyszenia są wykorzystywane wyłącznie do uskuteczniania celów Stowarzyszenia.

 

Artykuł 2.

Cele działalności

 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest szczególnie
  • propagacja i prezentacja regionu Benecko i jego okolicy w zależności od potrzeb członków Stowarzyszenia,
  • wymiana informacji w zakresie propagacji, prezentacji, marketingu i finansowania usług ruchu turystycznego między członkami Stowarzyszenia,
  • wsparcie tworzenia podstawowej i towarzyszącej infrastruktury ruchu turystycznego na Benecku i w jego okolicy,
  • wyszukiwanie i przekazywanie informacji w zakresie usług ruchu turystycznego członkom Stowarzyszenia,
  • wspieranie rozwoju obecnego ośrodka informacyjnego, jako ośrodka informacyjnego dla regionu Benecko i jego okolicy,
  • inicjowanie i wspieranie działania kamery panoramicznej,
  • dalsze działania wspierające członków Stowarzyszenia podczas świadczenia i rozwijania usług ruchu turystycznego.
 2. Celem działalności Stowarzyszenia jest poza tym
  • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych wspierających ruch turystyczny i jego rozwój dla członków Stowarzyszenia,
  • przygotowanie i opracowanie analiz marketingowych, konceptualnych i strategicznych dokumentów rozwojowych ruchu turystycznego na potrzeby członków Stowarzyszenia,
  • zabezpieczanie publicznie dostępnych informacji w zakresie ruchu turystycznego i ich udzielanie członkom Stowarzyszenia,
  • rozwój i utrzymanie infrastruktury turystycznej,
  • wsparcie i koordynacja aktywności prowadzonych przez jednostki stojące poza Stowarzyszeniem w zgodzie z celami Stowarzyszenia i w interesie rozwoju ruchu turystycznego, kultury, sportu i edukacji w regionie turystycznym Karkonosze.
 3. Celem działalności Stowarzyszenia jest także wyszukiwanie i uzyskiwanie publicznych wsparć finansowych i sponsoringu finansowego służących do finansowania działalności podanych w ustępach 1 i 2.

 

Artykuł 3.

Gospodarka Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie wykorzystuje wszelkie swoje mienie i przyjmuje zobowiązania do realizacji działalności zgodnie z artykułem 2 (działalności podstawowe).
 2. W interesie podwyższenia swoich dochodów Stowarzyszenie może w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi realizować także inne działalności niepodane w artykule 2 (działalności dodatkowe).
 3. Dochody Stowarzyszenia tworzą
  • składki członkowskie,
  • dochody z usług świadczonych dla członków Stowarzyszenia (zgodnie z artykułem 8.),
  • fundusze ze źródeł publicznych, wsparcia grantowe, datki z funduszy państwowych, funduszy administracji lokalnej, fundacji i funduszy,
  • dary sponsorskie,
  • inne dochody (np. dochody z reklamy).
 4. Stowarzyszenie kieruje się podczas gospodarowania budżetem zatwierdzonym przez walne zgromadzenie.
 5. Członkowie nie mają prawa do opłacenia swoich wydatków związanych ze swoją działalnością w organach Stowarzyszenia i komisjach.

 

Artykuł 4.

Członkostwo w Stowarzyszeniu

 1. Członkami Stowarzyszenia (dalej tylko członek) mogą być osoby prawne i fizyczne,
  • których działalność jest w zgodzie z interesami i celami Stowarzyszenia,
  • które wykonują swoją działalność w gminie Benecko i w jego okolicy,
  • które mają miejsce swojego zamieszkania, miejsce wykonywania działalności lub siedzibę spółki na terytorium Republiki Czeskiej.
 2. Wniosek o członkostwo musi zostać złożone w postaci pisemnej. Częścią wniosku musi byś oświadczenie wnioskodawcy, że będzie dotrzymywał przepisy wewnętrzne, respektował decyzje organów Stowarzyszenia, będzie się podzielał na działalności Stowarzyszenia i przyczyniać się do napełniania jego celów.
 3. O członkostwie wnioskodawcy decyduje walne zgromadzenie ewentualnie rada. Członkostwo zanika w dniu i na warunkach ustalonych w decyzji o przyjęciu nowego członka.
 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu zanika
  • przez odstąpienie na podstawie oznajmienia pisemnego doręczonego radzie Stowarzyszenia,
  • przez zanik członka,
  • śmiercią członka,
  • przez wykluczenie członka.
 5. Członek może zostać wykluczony w razie
  • istotnego naruszenia przepisów wewnętrznych lub uszkodzenia interesów Stowarzyszenia,
  • nie wykonywania obowiązków płatności.
 6. O wykluczeniu decyduje walne zgromadzenie.

 

Artykuł 4.

Prawa i obowiązki członków

 1. Członkowie mają prawo,
  • zostać wybrani do rady,
  • składać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • przedstawiać swoje wnioski, co do przygotowywanych imprez i projektów Stowarzyszenia,
  • bezpłatnie wykorzystywać ustalone wyniki pracy Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć się wszelkich imprez Stowarzyszenia.
 2. Członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach walnego zgromadzenia i podzielać się na jego decyzjach podczas głosowania. Głosy jednego członka są niepodzielne. Ilość głosów jest wprost proporcjonalna do wysokości jego składki członkowskiej przypisanej na rok kalendarzowy, w którym walne zgromadzenie się odbywa. Do czasu zatwierdzenia wysokości składek członkowskich ma każdy członek Stowarzyszenia jeden głos. Ilość głosów zatwierdzona przez walne zgromadzenie zostanie wykorzystana poczynając najbliższym dalszym walnym zgromadzeniem.
 3. Wszyscy członkowie są zobowiązani
  • dotrzymywać postanowienia niniejszych przepisów wewnętrznych,
  • w ramach dobrowolnie przyjętych zobowiązań współpracować na realizacji uzgodnionych procedur i zabiegów w celu osiągnięcia celów Stowarzyszenia i podzielać się aktywnie na działalności Stowarzyszenia,
  • zawrzeć umowę dotyczącą świadczenia usług Stowarzyszenia dla swoich członków i płacić w terminie płatności cenę usług,
  • płacić w określonym terminie składki członkowskie w przepisanej wysokości,
  • informować bezzwłocznie radę o wszelkich faktach, które mają wpływ na zmianę wysokości jego składek członkowskich oraz ilości głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Artykuł 6.

Składki członkowskie

 1. Roczna wysokość składek członkowskich zostaje określona w zależności od zakresu i rodzaju świadczonych usług ruchu turystycznego członka lub zainteresowania członka wykorzystywać wyniki działalności Stowarzyszenia lub zakresu wpływu podczas napełniania celów Stowarzyszenia.
 2. Klucz do określania wysokości składki członkowskiej na każdy rok kalendarzowy określa walne zgromadzenie. Dla wybranych członków może walne zgromadzenie określić wysokość składki członkowskiej bezpośrednio.
 3. Jeżeli członkostwo zaistnieje w drugiej połowie półrocza kalendarzowego, tj. 1.7. lub później w roku kalendarzowym, czyni składkę członkowską w roku zaistnienia członkostwa 50% rocznej składki członkowskiej określonego na dany rok zgodnie z ust. 2.
 4. Składak członkowska jest płatna do 31. kwietnia każdego roku. W roku zaistnienia członkostwa jest składka członkowska płatna do 60 dni od zaistnienia członkostwa.
 5. W roku zaistnienia członkostwa może być wysokość składki członkowskiej obniżona lub składka członkowska może zostać umorzona na podstawie decyzji rady, która w sprawie takiej decyzji przeprowadzi zapis.

 

Artykuł 7.

Usługi świadczona dla członków

 1. Stowarzyszenie zabezpiecza na korzyść swoich członków działalności zgodnie z artykułem 2 w zakresie i strukturze zatwierdzonego planu działalności (dalej tylko usługi). Plan działalności jest integralną częścią budżetu zatwierdzonego przez walne zgromadzenie.
 2. Usługi Stowarzyszenie świadczy dla swoich członków odpłatnie na podstawie umowy.
 3. Cena usługi zostaje określona zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez walne zgromadzenie w zgodzie z budżetem i planem działalności.

 

Artykuł 8.

Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:

 1. walne zgromadzenie,
 2. rada,
 3. przewodniczący,
 4. wiceprzewodniczący,
 5. komisja rewizyjna,
 6. specjalistyczne komisje Stowarzyszenia.

 

Artykuł 9.

Walne zgromadzenie

 1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
 2. Członkowie negocjują podczas walnego zgromadzenia osobiście. W uzasadnionych wypadkach może członek wysłać na posiedzenie walnego zgromadzenia swojego upoważnionego przedstawiciela.
 3. Posiedzenie walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, czy też przez radę upoważniony członek.
 4. W ramach swojej czynności walne zgromadzenie
  • określa ilość członków rady oraz klucz dotyczący proporcjonalnego zastąpienia poszczególnych gup zainteresowania członków w radzie,
  • wybiera i odwołuje członków rady; sposób wybierania członków rady reguluje regulamin wyborów,
  • wybiera członków komisji rewizyjnej i określa ilość ich członków; sposób wybierania członków rady reguluje regulamin wyborów,
  • negocjuje i zatwierdza wiadomości o czynności Stowarzyszenia i jego organów,
  • zatwierdza budżet Stowarzyszenia na rok aktualny, plan działalności i taryfę cennika za usługi świadczone członkom (artykuł 7.),
  • zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i wykorzystanie wyniku gospodarczego,
  • zatwierdza klucz do określenia rocznej składki członkowskiej (artykuł 6 ust. 2) i temu odpowiadającą ilość głosów na walnym zgromadzeniu (artykuł 5. ust. 2),
  • zatwierdza przepisy wewnętrzne Stowarzyszenia i ich zmiany oraz dalsze dokumenty mające istotny wpływ na działalność Stowarzyszenia,
  • decyduje o przyjęciu nowych członków; prawo to może przenieść na radę,
  • decyduje o wykluczeniu członka,
  • decyduje o zaniku Stowarzyszenia,
  • decyduje o uczestnictwu Stowarzyszenia w innych osobach prawnych,
  • decyduje o dalszych kwestiach wynikających z przepisów wewnętrznych i kwestiach, które zastrzeże sobie do decydowania, jeżeli nie są na podstawie przepisów wewnętrznych przekazane innym organom.
 5. Walne zgromadzenie zwołuje rada przynajmniej raz w roku. Rada może zwoływać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Na wniosek członków, którzy mają przynajmniej 10% głosów, rada zwołuje walne zgromadzenie do trzydziestu dni od doręczenia wniosku do siedziby Stowarzyszenia.
 6. Walne zgromadzenie zostaje zwołane pisemnym zaproszeniem odesłanym najpóźniej 14 dni przed dniem odbycia się walnego zgromadzenia. Do zaproszenia musi zostać dołączony program obrad i pisemne materiały do wnioskowanych punktów programu obrad.
 7. Walne zgromadzenie może się odbyć, jeżeli są obecni członkowie mający więcej niż połowę wszystkich głosów. Jeżeli nie zostanie zgromadzona taka ilość członków lub jeżeli ich ilość podczas obrad spadnie powyższą granicę, rada zwoła do trzydziestu dni walne zgromadzenie o takim samym, ewentualnie tylko pozostającym programem obrad.
 8. Walne zgromadzenie decyduje na podstawie głosowania. Decyzja jest przyjęta, jeżeli uzyska większość bezwzględną z obecnych głosów.
 9. Jeżeli na programie obrad jest podejmowanie decyzji zgodnie z ustępem 4 lit. h) i k), podczas rozpatrywania wymagana jest obecność członków mających więcej niż dwie trzecie wszystkich głosów. Do przyjęcia uchwały wymagana jest zgoda większości dwóch trzecich głosów wszystkich członków. Jeżeli taka ilość głosów nie jest obecna podczas pierwszych obrad walnego zgromadzenia, rada zwoła do trzydziestu dni nowe walne zgromadzenie. Do obrad takiego walnego zgromadzenia zostanie wykorzystane postanowienie ust. 7 i 8.
 10. Na obradach walnego zgromadzenia mogą zostać zaproszeni goście, szczególnie specjaliści, którzy mają stosunek do rozpatrywanych punktów. O zaproszeniu gościa zadecyduje rada na wniosek któregokolwiek członka.
 11. Z posiedzenia walnego zgromadzenia zostanie sporządzony protokół, który otrzymają wszyscy członkowie.
 12. Posiedzenie walnego zgromadzenia, które nie jest rozpatrzone w przepisach wewnętrznych, kieruje się regulaminem walnego zgromadzenia.

 

Artykuł 10.

Rada

 1. Rada jest najwyższym organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Członków rady wybiera walne zgromadzenie zgodnie z regulaminem wyborów. Ilość członków rady oraz klucz dotyczący proporcjonalnego zastąpienia poszczególnych grup zainteresowania członków określa walne zgromadzenie.
 3. Kadencja członków rady jest dwuletnia. Członkowie rady pozostają w funkcji członka rady aż do wyboru nowej rady.
 4. Członkostwo w radzie zanika
  • przez odstąpienie na podstawie oznajmienia pisemnego doręczonego radzie,
  • przez zanik członka,
  • śmiercią członka,
  • w skutek odwołania członków przez walne zgromadzenie.
 5. Na opróżnione miejsce wejdzie do końca okresu kadencji zastępca wzeszły z wyborów. Jeżeli nie ma zastępcy, rada kooptuje nowego członka rady w zgodzie z kluczem do wyboru rady. Z kooptowaniem członka rady musi wyrazić zgodę najbliższe walne zgromadzenie.
 6. Rada Stowarzyszenia wybiera w ramach swojej działalności
  • z szeregu swoich członków prezesa i wiceprezesa; sposób wyboru reguluje regulamin wyborów,
  • kieruje działalność Stowarzyszenia w zgodzie s planem działalności i uchwałą walnego zgromadzenia; zabezpiecza wykonywanie uchwały walnego zgromadzenia,
  • zabezpiecza gospodarowanie Stowarzyszenia w zgodzie z zatwierdzonym budżetem, podczas gospodarowania zgodnie z zatwierdzonym budżetem kieruje się szczególnie poniżej podanymi zasadami:
   • podwyższenie lub obniżenie dochodu (np. z powodu przyjęcia nowych członków / rozwiązania członkostwa) zostanie wyrównane przez podwyższenie, bądź obniżenie rozdziału zapasy
   • podwyższenie lub obniżenie zatwierdzonych wydatków zostanie wyrównane przez obniżenie, bądź podwyższenie rozdziału zapasów, przy czym podwyższenie wydatków nie może przekroczyć 25% zatwierdzonych wydatków
   • rada może regulować niespodziewane wydatki, tj. wydatki związane z odwróceniem możliwych szkód lub kar finansowych wobec Stowarzyszenia, ze środków zapasów
   • rada może regulować ze środków zapasów niezbędne koszty i udziały potrzebne do uzyskania korzystnych dotacji na korzyść Stowarzyszenia
   • rada może ze środków zapasów regulować koszty związane z propagacją Stowarzyszenia, bądź wszystkich jego członków maksymalnie do połowy funduszu zapasów zatwierdzonego budżetu
   • jeżeli nie jest możliwe realizować projekt zatwierdzony przez walne zgromadzenie w budżecie Stowarzyszenia, rada może wykorzystać określone środki finansowe na inny projekt podobnego charakteru aż do wartości finansów, które zostały zatwierdzone w budżecie na projekt pierwotny
  • przygotowuje i zwołuje walne zgromadzenie,
  • przygotowuje wnioski regulaminu obrad walnego zgromadzenia oraz projekt regulaminu obrad,
  • opracowuje sprawozdanie z działalności, zabezpiecza opracowanie sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania i wykorzystanie wyniku gospodarczego i przekazuje je walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia,
  • przygotowuje projekt budżetu, plan działalności, klucze do określenia składek członkowskich oraz taryfy cen za usługi świadczone członkom Stowarzyszenia,
  • decyduje o sprawach handlowych i prawnych Stowarzyszenia,
  • decyduje o współpracy z dalszymi osobami podczas realizacji celów Stowarzyszenia,
  • decyduje o udzieleniu wkładu dla osób trzecich,
  • powołuje i rozwiązuje komisje specjalistyczne; mianuje i odwołuje ich członków,
  • mianuje sekretarza i decyduje o jego wymianie,
  • określa ilość pracowników kancelarii Stowarzyszenia i decyduje o podstawowych warunkach i formie ich stosunków pracy,
  • decyduje o przyjęciu nowych członków; jeżeli prawo to zostało jej udzielone przez walne zgromadzenie,
  • zabezpiecza dalsze działalności określone przez przepisy wewnętrzne lub walne zgromadzenie.
 7. Rada spotyka się co najmniej raz za dwa miesiące. Posiedzenia rady zwołuje i prowadzi przewodniczący, w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Z posiedzenia rady zostanie sporządzony protokół, który otrzymają wszyscy członkowie rady.
 8. Pierwsze spotkanie rady zwołuje do 7 dni od jej wyboru obecny przewodniczący. Ten również prowadzi posiedzenie rady do wybrania nowego przewodniczącego. Jeżeli obecny przewodniczący nie zwoła rady w podanym okresie, pierwsze spotkanie rady zwoła do 14 dni od jej wyboru którykolwiek z członków nowo wybranej rady. Ten spotkanie do wyboru nowego przewodniczącego prowadzi, jeżeli członkowie rady nie uzgodnią inaczej.
 9. Rada ma kworum, jeżeli jest obecna większość bezwzględna jej członków. Rada decyduje na podstawie głosowania. Każdy członek rady ma jeden głos. Decyzja zostaje przyjęta, jeżeli uzyska większość bezwzględną głosów wszystkich członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 10. Podczas posiedzenia rady jest obecny sekretarz z głosem doradczym oraz przez niego wezwani pracownicy kancelarii Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia rady może być obecny przewodniczący komisji rewizyjnej lub przez niego upoważniony członek komisji rewizyjnej. Na posiedzeniu rady mogą być po uprzednim rozpatrzeniu z przewodniczącym obecni przewodniczący komisji specjalistycznych lub przez nich upoważnieni członkowie. Dalszy goście mogą być obecni podczas posiedzenia rady po uprzednim zatwierdzeniu przez radę.
 11. Posiedzenie rady, które nie jest rozpatrzone w przepisach wewnętrznych, kieruje się regulaminem posiedzenia rady.

 

Artykuł 11.

Przewodniczący Stowarzyszenia

 1. Przewodniczący jest organem statutowym Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczący jest upoważniony do negocjacji w imieniu Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący kieruje i koordynuje działalność i organy Stowarzyszenia. Podczas swojej działalności jest wiązany decyzją rady i walnego zgromadzenia.
 4. Przewodniczący kontroluje działalność kancelarii. Przewodniczący jest bezpośrednim przełożonym sekretarza.
 5. W czasie nieobecności przewodniczącego wykonuje jego obowiązki wiceprzewodniczący.
 6. Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani przez radę na swoim pierwszym posiedzeniu.

 

Artykuł 12.

Komisja rewizyjna

 1. Komisja rewizyjna ma minimalnie trzech członków. Ilość członków komisji zostaje określona przez walne zgromadzenie.
 2. Członków komisji rewizyjnej wybiera walne zgromadzenie.
 3. Kadencja członków komisji rewizyjnej jest dwuletnia. Członkowie komisji rewizyjnej pozostają w funkcji aż do wyboru nowej komisji rewizyjnej.
 4. Członkostwo w komisji rewizyjnej zanika
  • przez odstąpienie na podstawie oznajmienia pisemnego doręczonego radzie,
  • przez zanik członka,
  • na skutek śmierci członka.
 5. Na opróżnione miejsce wejdzie do końca okresu kadencji zastępca wzeszły z wyborów. Jeżeli nie ma zastępcy, komisja rewizyjna kooptuje nowego członka komisji rewizyjnej. Z kooptowaniem członka komisji rewizyjnej musi wyrazić zgodę najbliższe walne zgromadzenie.
 6. Komisja rewizyjna
  • kontroluje dotrzymywanie przepisów wewnętrznych, ogólnie obowiązujących przepisów, uchwał, instrukcji i dyrektyw organów Stowarzyszenia,
  • kontroluje stosowność gospodarowania Stowarzyszenia, realizację budżetu i planu działalności,
  • rozpatruje spostrzeżenia i zarzuty oraz przekazuje je z wnioskami do rozwiązania zarządowi,
  • realizuje postępowanie polubowne pomiędzy członkami lub pomiędzy członkami a organami Stowarzyszenia.

 

Artykuł 13.

Komisja specjalistyczna

 1. Rada może ustalić do specyficznych zakresów działalności Stowarzyszenia komisje specjalistyczne, które mają funkcję inicjacyjną i doradczą (dalej tylko komisja).
 2. Członkami komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia lub przez nich zaproponowani specjaliści na daną problematykę. Członków komisji mianuje i odwołuje rada.
 3. Działalność komisji doradczych kieruje i koordynuje rada. Komisje przekazują radzie pozycje i wnioski wymagane przez radę lub sporządzone z własnej inicjatywy.

 

Artykuł 14.

Kancelaria i sekretarz

 1. Do zapewnienia czynności administracyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia i jego organów rada ustanawia kancelarię.
 2. Kancelaria zabezpiecza szczególnie
  • zaplecze informacyjne, administracyjne i techniczne członków,
  • agendę księgową i dotyczącą płac,
  • załatwianie czynności administracyjnych na odpowiednich urzędach,
  • administracyjne przygotowanie dokumentów do postępowania organów oraz usługi asystencji podczas ich obrad.
 3. Do prowadzenia kancelarii rada może ustanowić funkcję sekretarza.
 4. Sekretarza mianuje i odwołuje rada. Sekretarza jest zazwyczaj pracownikiem Stowarzyszenia.
 5. Sekretarz zabezpiecza wykonanie uchwał walnego zgromadzenia i rady. Kieruje i organizuje działalność kancelarii Stowarzyszenia i jej pracowników.
 6. Jeżeli funkcja sekretarza nie zostanie ustanowiona lub jeżeli sekretarz nie zostanie mianowany, jego działalność wykonuje przewodniczący lub upoważniony członek rady.

 

Artykuł 15.

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie może zaniknąć w skutek dobrowolnego rozwiązania lub złączenia z innym stowarzyszeniem.
 2. O rozwiązaniu lub połączeniu decyduje walne zgromadzenie.
 3. Wniosek dotyczący rozwiązania lub połączenia przekazuje rada. Częścią wniosku jest projekt rozliczenia.

 

Aktualne wydanie przepisów wewnętrznych zastępuje pierwotne wydanie z dnia: 30 sierpnia 2006r.

Przepisy wewnętrzne zatwierdziło walne zgromadzenie w dniu 13. 11. 2013r.