Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

w przypadku, ich uzyskania przez Administratora od podmiotu

Administrator: Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, z.s. (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i okolicy, z.s.), REGON (IČ): 27040241, z siedzibą: Benecko 190, 512 37 Benecko, e-mail moje@benecko.info, (dalej „Administrator“)

dane kontaktowe Administratora (jego zastępcy) do korespondencji dotyczącej wszystkich spraw związanych z wykorzystaniem danych osobowych oraz korzystania z praw podmiotu danych (np. prawa do wnoszenia poprawek):

e-mail: moje@benecko.info

1. Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy wyłącznie odpowiednio dobrane sposoby postępowania oraz odpowiednie sposoby zabezpieczania danych osobowych, albowiem ochrona danych osobowych jest jednym z naszych kluczowych priorytetów. Jednocześnie przyjmujemy i stale monitorujemy nasze środki techniczne i organizacyjne, mające na celu przetwarzanie danych osobowych w sposób wiarygodny i przejrzysty, zgodnie z aplikowanymi przepisami prawa, a zwłaszcza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016, w obowiązującym brzmieniu. Cytowane rozporządzenie dostępne jest np. na portalu internetowym EUR-Lex (umożliwiającego dostęp do prawa Unii Europejskiej) na URL https://eur-lex.europa.eu.

2. Niniejszym informujemy, że cele:

 1. reakcja na Wasze zapytanie ofertowe dotyczące zakwaterowania oraz z tym związanej korespondencji,
 2. rejestracja Waszej “Karty gościa” oraz z tym związanej korespondencji,
 3. ewentualnych czynności prawnych związanych z Waszym zapytaniem ofertowym czy z tym związanych,

Administrator przetwarzał będzie następujące dane osobowe w zakresie, które zostaną udostępnione przez podmiot:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. miasto,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu,
 5. płeć,
 6. wiek

Informujemy Państwa, że powyższe cele I. i II. przetwarzania stanowią uzasadnione interesy Administratora, pozwalające na załatwienie zapytania ofertowego oraz podjęcie z tym związanych niezbędnych kroków.

Ponadto informujemy, iż powyższe cele I. i II. przetwarzania danych związane są z przetwarzaniem danych osobowych, które może być niezbędne do przeprowadzenia działań przyjętych przed zawarciem umowy i ewentualnie będą konieczne do jej realizacji na podstawie umowy, której jedną ze stron będzie Pan/Pani.

Jeżeli na podstawie zapytania ofertowego czy w związku z nim nie nastąpi zlecenie, dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach najwyżej przez okres trzech (3) lat od momentu ich uzyskania; przez dłuższy okres jedynie wówczas, jeżeli przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności świadczących o tym, że zapytanie ofertowe jest nadal relewantne na podstawie uzyskanych od Państwa informacji.

3. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest przez Administratora, dane osobowe mogą przetwarzać na rzecz Administratora także następujące podmioty:

 1. Trockenmann s.r.o., IČ: 057 13 200, z siedzibą č. p. 47, 542 23 Mladé Buky, Republika Czeska
 2. wpj s.r.o., IČ: 288 60 608, z siedzibą Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, Republika Czeska
 3. Członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ruchu turystycznego na Benecku i okolicy, z.s.
 4. Ewentualnie dostawca oprogramowania (software), usług i aplikacji, które w ramach przetwarzania danych osobowych przez Administratora są wykorzystywane.

Informujemy zarazem, że podmiotowi danych przysługują przede wszystkim następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w szczególności uzyskania od Administratora informacji, czy Wasze dane osobowe są czy też nie są przetwarzane, a jeśli tak, to:
  1. w jakich celach,
  2. kategorii odnośnych danych osobowych,
  3. odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione,
  4. planowany okres, podczas którego dane osobowe będą przechowywane,
  5. czy istnieje prawo pozwalające domagania się od Administratora dokonania korekty lub wymazania danych osobowych, prawo wzniesienia sprzeciwu,
  6. prawo podania skargi w urzędzie nadzorczym,
  7. wszelkie dostępne informacje o dostarczycielowi danych osobowych, o ile nie zostały uzyskane od podmiotu danych,
  8. fakt, że ma miejsce automatyzowane decydowanie, z profilowaniem włącznie,
 2. prawo na wprowadzenie poprawek, ewentualnie uzupełnień,
 3. prawo do wykreślenia,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo złożenia zażalenia,
 7. prawo nie być przedmiotem automatyzowanego indywidualnego decydowania z prawnymi czy podobnymi skutkami, zawierającymi także profilowanie,
 8. prawo do złożenia skargi w urzędzie nadzorczym – patrz portal internetowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych na URL https://www.uoou.cz.

W razie wątpliwości dotyczących przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora (dane kontaktowe patrz wyżej) lub do urzędu nadzorczego – patrz portal internetowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych na URL https://www.uoou.cz.