Informace o zpracování osobních údajů

pro případy, kdy jsou Správcem získány od subjektu údajů

 

Správce: Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, z.s., IČ: 27040241, se sídlem: Benecko 190, 512 37 Benecko, e-mail: moje@benecko.info (dále jen „Správce“)

kontaktní údaje na Správce (jeho zástupce) pro komunikaci ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv subjektů údajů (např. práva na opravu):

e-mail: moje@benecko.info

 

 1. Při zpracování osobních údajů používáme pouze řádně zvolené postupy a též adekvátní způsoby zabezpečení osobních údajů, jelikož ochrana osobních údajů je jednou z našich klíčových priorit. Zároveň přijímáme a průběžně monitorujeme naše technická a organizační opatření tak, abychom osobní údaje zpracovávali důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu aplikovatelnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27.04.2016, v relevantním znění. Citované nařízení je dostupné např. na webovém portálu EUR-Lex (umožňuje přístup k právu Evropské unie) na URL https://eur-lex.europa.eu.

 

 1. Tímto Vás informujeme, že za účely:
  1. reakce na Vaši poptávku ubytování a s tímto související komunikace,
  2. registrace Vaší “Karty hosta” a s tímto související komunikace,
  3. případných Vašich právních jednání navazujících na Vaši poptávku či s ní souvisejících,

bude Správce zpracovávat následující Vaše osobní údaje v rozsahu, v němž mu budou Vámi coby subjektem údajů poskytnuty:

 • jméno (jména) a příjmení,
 • město,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • pohlaví,
 • věk

Dovolujeme si Vás informovat, že shora uvedené účely i. a ii. zpracování představují oprávněné zájmy Správce, aby mohl poptávku vyřídit a činit s tímto související nezbytné kroky.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že shora uvedené účely i. a ii. zpracování souvisí se zpracováním osobních údajů, které může být nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a eventuálně též bude nezbytné pro plnění na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou byste byl(a).

Nedojde-li na základě poptávky či v souvislosti s ní k objednávce, jsou osobní údaje zpracovávány za shora uvedenými účely nejvýše po dobu tří (3) let od okamžiku, kdy byly od Vás získány; po dobu delší však tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem patrné, že poptávka je pro Vás stále relevantní na základě Vašich sdělení.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Trockenmann s.r.o., IČ: 057 13 200, se sídlem č. p. 47, 542 23 Mladé Buky, Česká republika
 • wpj s.r.o., IČ: 288 60 608, se sídlem Slunečný vrch 1555, 543 01 Vrchlabí, Česká republika
 • Členové Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, z.s.
 • Případně poskytovatelé software, služeb a aplikací, které jsou v rámci zpracování osobních údajů Správcem a zpracovateli užívány.

 

4.   Dovolujeme si Vás informovat, že jako subjekt údajů máte především následující práva:

a.     právo na přístup k osobním údajům, zejména tedy získat od Správce informace, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, pak:

 • za jakými účely,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

b.     právo na opravu, resp. doplnění,

c.     právo na výmaz,

d.     právo na omezení zpracování,

e.     právo na přenositelnost údajů,

f.      právo vznést námitku,

g.     právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování,

h.     právo podat stížnost u dozorového úřadu – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL https://www.uoou.cz.

Pokud máte pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte mimo jiné právo obrátit se na Správce (kontaktní údaje viz výše) nebo na dozorový úřad – viz webový portál Úřadu pro ochranu osobních údajů na URL https://www.uoou.cz.