Stanovy sdružení

Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, o.s.

Právnické a fyzické osoby činné v cestovním ruchu, Obec Benecko a další subjekty, vědomy si potřeby rozvoje cestovního ruchu na Benecku a jeho okolí jakož i v turistickém regionu Krkonoše, deklarují tímto vůli podporovat a koordinovat aktivity v oblasti cestovního ruchu a služeb s ním spojených a účelné využívání přírodního a kulturního bohatství regionu a zakládají v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku s těmito stanovami:

 

Článek I.

Název, sídlo a charakter sdružení

 1. Sdružení má název Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, o.s.
 2. Sídlem sdružení je Benecko 190, 512 37 Benecko.
 3. Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, o.s., (dále jen Sdružení) sdružuje fyzické a právnické osoby, které mají zájem podporovat a koordinovat rozvoj cestovního ruchu v obci Benecko a jeho okolí, jakož i v celém turistickém regionu Krkonoše.
 4. Sdružení je neziskového charakteru. Veškeré příjmy Sdružení se využívají výhradně k naplňování cílů Sdružení.

 

Článek II.

Cíle činnosti

 1. Cílem činnosti Sdružení je zejména
  • propagace a prezentace oblasti Benecko a jeho okolí pro potřeby členů sdružení,
  • výměna informací v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování služeb cestovního ruchu, mezi členy sdružení,
  • podpora vytváření základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na Benecku a jeho okolí,
  • vyhledávání a poskytování informací v oblasti služeb cestovního ruchu členům sdružení,
  • podpora rozvoje stávajícího informačního střediska, jako spádového informačního střediska pro oblast Benecka a okolí,
  • iniciace a podpora provozu panoramatické kamery,
  • další činnosti napomáhající členům Sdružení při poskytování a rozvíjení služeb cestovního ruchu.
 2. Cílem činnosti Sdružení je dále
  • pořádání kulturních, sportovních, tělovýchovných i vzdělávacích akcí podporujících cestovní ruch a jeho rozvoj pro členy sdružení,
  • příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických rozvojových dokumentů cestovního ruchu pro potřeby členů sdružení,
  • zjišťování veřejně dostupných informací v oblasti cestovního ruchu a jejich poskytování členům sdružení,
  • rozvoj a údržba turistické infrastruktury,
  • podpora a koordinace aktivit vyvíjených subjekty stojícími mimo Sdružení v souladu s cíli Sdružení a v zájmu rozvoje cestovního ruchu, kultury, tělovýchovy, sportu a vzdělávání v turistickém regionu Krkonoše.
 3. Cílem činnosti sdružení je také vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování činností uvedených v odstavcích 1 a 2.

 

Článek III.

Hospodaření Sdružení

 1. Sdružení užívá veškerý svůj majetek a přijímá závazky k realizaci činností dle článku II (hlavní činnost).
 2. V zájmu zvýšení svých příjmů může Sdružení v souladu s platnými právními předpisy provádět i jiné činnosti neuvedené v článku II (vedlejší činnost).
 3. Příjmy Sdružení tvoří
  • členské příspěvky,
  • příjmy za služby poskytované členům Sdružení (dle článku VII),
  • dotace z veřejných zdrojů, grantové podpory, příspěvky státních fondů, fondů územních samosprávných celků, nadací a nadačních fondů,
  • sponzorské dary,
  • ostatní příjmy (např. příjmy z reklamy).
 4. Při hospodaření se řídí Sdružení rozpočtem schváleným valnou hromadou.
 5. Členové nemají nárok na úhradu nákladů spojených se svojí činností v orgánech Sdružení a komisích.

 

Článek IV.

Členství ve Sdružení

 1. Členy Sdružení (dále jen člen) mohou být právnické a fyzické osoby,
  • jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli Sdružení,
  • které vykonávají svojí činnost v obci Benecko a jeho okolí,
  • které mají bydliště, místo podnikání nebo sídlo společnosti na území České republiky.
 2. Žádost o členství musí být podána písemně. Součástí žádosti musí být prohlášení žadatele, že bude dodržovat stanovy, respektovat rozhodnutí orgánů Sdružení, bude se podílet na činnosti Sdružení a přispívat k naplňování jeho cílů.
 3. O členství žadatele rozhoduje valná hromada nebo případně rada. Členství vzniká dnem a za podmínek stanovených v rozhodnutí o přijetí nového člena.
 4. Členství ve Sdružení zaniká
  • vystoupením na základě písemného oznámení doručeného radě Sdružení,
  • zánikem člena,
  • úmrtím člena,
  • vyloučením člena.
 5. Člen může být vyloučen při
  • hrubém porušení stanov nebo poškozování zájmů Sdružení,
  • neplnění platebních povinností.
 6. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

 1. Členové mají právo
  • být voleni do rady,
  • podávat návrhy a podněty týkající se činnosti Sdružení,
  • vyjadřovat se k připravovaným akcím a projektům Sdružení,
  • využívat bezplatně určené výsledky práce Sdružení,
  • účastnit se všech akcí Sdružení.
 2. Člen má právo účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním. Hlasy jednoho člena jsou nedělitelné. Počet hlasů člena je přímo úměrný výši jeho členského příspěvku předepsaného pro kalendářní rok, v němž se valná hromada koná. Do doby schválení výše členských příspěvků má každý člen sdružení jeden hlas. Počet hlasů schválený valnou hromadou se uplatní počínaje nejblíže následující valnou hromadou.
 3. Všichni členové jsou povinni
  • dodržovat ustanovení těchto stanov,
  • v rámci dobrovolně přijatých závazků spolupracovat na uskutečňování dohodnutých postupů a opatření k dosažení cílů Sdružení a podílet se aktivně na činnostech Sdružení,
  • uzavřít smlouvu na služby poskytované Sdružením svým členům a platit v termínu splatnosti předepsanou cenu služeb,
  • platit ve stanoveném termínu členské příspěvky v předepsané výši,
  • informovat bezodkladně radu o všech skutečnostech, které mají vliv na změnu výše jeho členských příspěvků a počtu hlasů na valné hromadě.

 

Článek VI.

Členské příspěvky

 1. Roční výše členských příspěvků se stanoví v závislosti na rozsahu a typu poskytovaných služeb cestovního ruchu člena nebo na zájmu člena užívat výsledky činnosti Sdružení nebo míře vlivu naplňovat cíle Sdružení.
 2. Klíč pro určení výše členského příspěvku pro každý kalendářní rok stanoví valná hromada. Pro vybrané členy může valná hromada určit výši členského příspěvku přímo.
 3. Vznikne-li členství ve druhém kalendářním pololetí, tj. 1. 7. a později v kalendářním roce, činí členský příspěvek v roce vzniku členství 50 % ročního členského příspěvku stanoveného na daný rok podle odst. 2.
 4. Členský příspěvek je splatný do 31. května každého roku. V roce vzniku členství je členský příspěvek splatný do 60 dnů od vzniku členství.
 5. V roce vzniku členství může být výše členského příspěvku snížena nebo může být členský příspěvek prominut na základě rozhodnutí rady, která o takovém rozhodnutí provede zápis.

 

Článek VII.

Služby poskytované členům

 1. Sdružení zajišťuje ve prospěch svých členů činnosti podle článku II v rozsahu a struktuře schváleného plánu činnosti (dále jen služby). Plán činnosti je nedílnou součástí rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 2. Služby poskytuje Sdružení svým členům za úplatu na základě smlouvy.
 3. Cena služeb se stanoví podle sazebníku schváleného valnou hromadou v souladu s rozpočtem a plánem činnosti.

 

Článek VIII.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. valná hromada,
 2. rada,
 3. předseda,
 4. místopředseda
 5. revizní komise,
 6. odborné komise sdružení.

 

Článek IX.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Členové jednají na valné hromadě osobně. V odůvodněných případech může člen vyslat na jednání valné hromady svého zplnomocněného zástupce.
 3. Jednání valné hromady řídí předseda nebo místopředseda nebo radou pověřený člen.
 4. V rámci své působnosti valná hromada
  • stanovuje počet členů rady a klíč pro poměrné zastoupení jednotlivých zájmových skupin členů v radě,
  • volí a odvolává členy rady; způsob volby členů rady upravuje volební řád,
  • volí členy revizní komise a stanovuje počet jejich členů; způsob volby členů rady upravuje volební řád,
  • projednává a schvaluje zprávy o činnosti Sdružení a jeho orgánů,
  • schvaluje rozpočet sdružení pro běžný rok, plán činnosti a sazebník cen za služby poskytované členům (článek VII),
  • schvaluje roční účetní závěrku, výroční zprávu a použití hospodářského výsledku,
  • schvaluje klíč pro stanovení ročních členských příspěvků (článek VI odst. 2) a tomu odpovídající počet hlasů na valné hromadě (článek V odst. 2),
  • schvaluje stanovy Sdružení a jejich změny a další dokumenty mající zásadní vliv na činnost Sdružení,
  • rozhoduje o přijetí nových členů; toto právo může převést na radu,
  • rozhoduje o vyloučení člena,
  • rozhoduje o zániku Sdružení,
  • rozhoduje o účasti Sdružení v jiných právnických osobách,
  • rozhoduje o dalších otázkách vyplývajících ze stanov a otázkách, které si vyhradí k rozhodování, pokud nejsou stanovami svěřeny jiným orgánům.
 5. Valnou hromadu svolává rada nejméně jednou ročně. Rada může svolat mimořádnou valnou hromadu. Na návrh členů, kteří mají alespoň 10 % hlasů, svolá rada valnou hromadu do třiceti dnů od doručení návrhu do sídla Sdružení.
 6. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou odeslanou nejpozději 14 dnů před dnem konání valné hromady. K pozvánce musí být přiložen pořad jednání a písemné materiály k navrženým bodům pořadu jednání.
 7. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou‑li přítomni členové mající více než polovinu všech hlasů. Nesejde-li se takový počet členů nebo klesne-li jejich počet během jednání pod tuto hranici, svolá rada do třiceti dnů valnou hromadu se shodným, případně jen zbývajícím pořadem jednání.
 8. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, získá‑li nadpoloviční většinu z přítomných hlasů.
 9. Je‑li na pořadu jednání rozhodování podle odstavce 4 písm. h) a k) vyžaduje se při projednávání těchto bodů přítomnost členů majících více než dvě třetiny všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se potom vyžaduje souhlas většiny dvou třetin hlasů všech členů. Pokud toto množství hlasů není přítomno při prvním jednání valné hromady, svolá rada do třiceti dnů novou valnou hromadu. Pro jednání této valné hromady se uplatní ustanovení odst. 7 a 8.
 10. Na zasedání valné hromady mohou být přizváni hosté, zejména odborníci, kteří mají vztah k projednávaným bodům. O pozvání hostů rozhodne rada na návrh kteréhokoliv člena.
 11. Z jednání valné hromady sdružení se vyhotoví protokol, který obdrží všichni členové.
 12. Jednání valné hromady neupravené stanovami se řídí jednacím řádem valné hromady.

 

Článek X.

Rada

 1. Rada je nejvyšším výkonným orgánem Sdružení.
 2. Členy rady volí valná hromada podle volebního řádu. Počet členů rady a klíč pro zastoupení zájmových skupin členů stanoví valná hromada.
 3. Funkční období členů rady je dvouleté. Členové rady zůstávají ve funkci člena rady až do zvolení nové rady.
 4. Členství v radě zaniká
  • odstoupením na základě písemného oznámení doručeného radě,
  • zánikem člena,
  • úmrtím člena,
  • odvoláním člena valnou hromadou.
 5. Na uvolněné místo nastoupí do konce volebního období náhradník vzešlý z voleb. Není‑li náhradník, kooptuje rada nového člena rady v souladu s klíčem pro volby rady. S kooptací člena rady musí vyslovit souhlas nejbližší valná hromada.
 6. Rada sdružení v rámci své působnosti
  • volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu sdružení; způsob volby upravuje volební řád,
  • řídí činnost sdružení v souladu s plánem činnosti a usneseními valné hromady; zajišťuje výkon usnesení valné hromady,
  • zajišťuje hospodaření Sdružení v souladu se schváleným rozpočtem, při hospodaření dle schváleného rozpočtu se řídí zejména těmito zásadami:
   • navýšení nebo snížení příjmů (např. z důvodů přijetí nových členů / ukončení členství) jsou vyrovnány navýšením, resp. snížením kapitoly rezervy
   • zvýšení nebo snížení schválených výdajů jsou vyrovnány snížením, resp. zvýšením kapitoly rezerv, přičemž zvýšení výdajů nesmí překročit 25% schválených výdajů
   • rada může hradit mimořádné výdaje tj. výdaje na odvrácení možných škod nebo  inančních postihů vůči sdružení z prostředků rezerv
   • rada může hradit z prostředků rezerv nezbytné náklady a podíly potřebné k získání výhodných datací ve prospěch sdružení
   • rada může hradit z prostředků rezerv náklady spojené s propagací sdružení, resp. všech jeho členů nejvýše do poloviny rezervního fondu schváleného rozpočtu
   • pokud není možné realizovat projekt schválený valnou hromadou v rozpočtu sdružení, může rada použít určené finanční prostředky na jiný podobný projekt do hodnoty financí, která byla schválena v rozpočtu na původní projekt.
  • připravuje a svolává valnou hromadu,
  • připravuje návrh jednacího řádu valné hromady a návrh volebního řádu,
  • zpracovává zprávu o činnosti, zajišťuje zpracování účetní závěrky, výroční zprávy a použití hospodářského výsledku a předkládá je valné hromadě ke schválení,
  • připravuje návrh rozpočtu, plánu činnosti, klíče pro stanovení členských příspěvků a sazebníku cen za služby poskytované členům sdružení,
  • rozhoduje o obchodních a právních záležitostech Sdružení,
  • rozhoduje o spolupráci s dalšími osobami při realizaci cílů Sdružení,
  • rozhoduje o poskytnutí příspěvků třetím osobám,
  • zřizuje a ruší odborné komise; jmenuje a odvolává jejich členy,
  • jmenuje tajemníka a rozhoduje o jeho odměně,
  • stanovuje počet pracovníků kanceláře Sdružení a rozhoduje o základních podmínkách a formě jejich pracovněprávních vztahů,
  • rozhoduje o přijetí nových členů, pokud jí toto právo udělila valná hromada,
  • zajišťuje další činnosti vymezené stanovami nebo valnou hromadou.
 7. Rada se schází nejméně jednou za dva měsíce. Jednání rady svolává a řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Z jednání rady se vyhotoví protokol, který obdrží všichni členové rady.
 8. První schůzi rady svolá do 7 dnů od jejího zvolení dosavadní předseda. Ten také řídí jednání rady do zvolení nového předsedy. Nesvolá‑li dosavadní předseda radu v uvedené lhůtě, svolá první schůzi rady do čtrnácti dnů od jejího zvolení kterýkoliv člen nově zvolené rady. Ten ji do zvolení předsedy řídí, nedohodnou‑li se členové rady jinak.
 9. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Rada rozhoduje hlasováním. Každý člen rady má jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, získá‑li nadpoloviční většinu hlasů všech členů rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 10. Jednání rady se účastní tajemník s hlasem poradním a jím přizvaní pracovníci kanceláře Sdružení. Jednání rady se může účastnit předseda revizní komise nebo jím pověřený člen revizní komise. Jednání rady se po předchozím projednání s předsedou mohou dále účastnit předsedové odborných komisí nebo jimi pověření členové. Další hosté se mohou účastnit jednání rady po předchozím souhlasu rady.
 11. Jednání rady neupravené stanovami se řídí jednacím řádem rady.

 

Článek XI.

Předseda sdružení

 1. Předseda je statutárním orgánem Sdružení.
 2. Předseda je oprávněn jednat jménem sdružení.
 3. Předseda řídí a koordinuje činnost a orgány Sdružení. Při své činnosti je vázán rozhodnutími rady a valné hromady.
 4. Předseda kontroluje činnost kanceláře. Předseda je přímým nadřízeným tajemníka.
 5. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho pravomoci místopředseda.
 6. Předsedu a místopředsedu volí rada na svém prvním zasedání.

 

Článek XII.

Revizní komise

 1. Revizní komise má nejméně tři členy. Počet členů revizní komise stanoví valná hromada.
 2. Členy revizní komise volí valná hromada.
 3. Funkční období členů revizní komise je dvouleté. Členové revizní komise zůstávají ve funkci až do zvolení nové revizní komise.
 4. Členství v revizní komisi zaniká
  • odstoupením na základě písemného oznámení doručeného radě,
  • zánikem člena,
  • úmrtím člena.
 5. Na uvolněné místo nastoupí do konce volebního období náhradník vzešlý z voleb. Není‑li náhradník, kooptuje revizní komise nového člena revizní komise. S kooptací člena revizní komise musí vyslovit souhlas nejbližší valná hromada.
 6. Revizní komise
  • kontroluje dodržování stanov, obecně závazných právních předpisů, usnesení, pokynů a směrnic orgánů Sdružení,
  • kontroluje účelnost hospodaření Sdružení, plnění rozpočtu a plánu činnosti,
  • projednává připomínky a stížnosti a předkládá je s návrhy k řešení představenstvu,
  • provádí smírčí řízení mezi členy nebo mezi členy a orgány Sdružení.

 

Článek XIII.

Odborné komise

 1. Rada může ustavit pro specifické oblasti činnosti sdružení odborné komise, které mají iniciativní a poradní funkci (dále jen komise).
 2. Členy komise mohou být členové Sdružení nebo jimi navržení odborníci na danou problematiku. Členy komise jmenuje a odvolává rada.
 3. Činnost poradních komisí řídí a koordinuje rada. Komise předkládají radě stanoviska a návrhy vyžádané radou nebo zpracované z vlastní iniciativy.

 

Článek XIV.

Kancelář a tajemník

 1. K zajištění administrativních úkonů spojených s činností Sdružení a jeho orgánů zřizuje rada kancelář.
 2. Kancelář zejména zajišťuje
  • informační, administrativní a technické zázemí členům,
  • účetní a mzdovou agendu,
  • vyřizování administrativních úkonů na příslušných úřadech,
  • administrativní přípravu podkladů pro jednání orgánů a asistenční služby při jejich jednání.
 3. K řízení kanceláře může rada zřídit funkci tajemníka.
 4. Tajemníka jmenuje a odvolává rada. Tajemník je zpravidla zaměstnancem Sdružení.
 5. Tajemník zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a rady. Řídí a organizuje činnost kanceláře Sdružení a jejich pracovníků.
 6. Není‑li funkce tajemníka zřízena nebo nebyl‑li tajemník jmenován, vykonává jeho činnost předseda nebo pověřený člen rady.

 

Článek XV.

Zánik sdružení

 1. Sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
 2. O rozpuštění nebo sloučení rozhoduje valná hromada.
 3. Návrh na rozpuštění nebo sloučení předkládá rada. Součástí návrhu je návrh na majetkové vypořádání.

 

Aktuální vydání stanov nahrazuje původní vydání ze dne: 30. srpna 2006

Stanovy schválila valná hromada dne 13.11.2013