Podmínky soutěže

Pravidla a podmínky marketingové znalostní soutěže, podmínky soutěže zima 2017/2018

 

1. Úvodní ustanovení

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu na Benecku a okolí, z.s., se sídlem Benecko 190, 51237 Benecko, spisová značka L 6069 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen jako „Pořadatel“), organizuje v termínu 15.1.2018 až 18.2.2018 marketingovou znalostní soutěž o celodenní skipasy v hodnotě 470,- Kč/ks (dále jen jako „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže. Tyto jsou vyvěšeny na internetové stránce pořadatele www.benecko.info/zima/soutez

2. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem může být každá fyzická osoba, která splní kumulativně následující podmínky (dále jen jako „Účastník“):
Má plnou svéprávnost
Odpoví na soutěžní otázku v daném kalendářním týdnu – Standardním kole
Účastník se může účastnit v daném kalendářním týdnu Standardního kola pouze jedenkrát
Vícenásobná účast v této Soutěži je možná, vždy ale v jiném kalendářním týdnu (Standardním kole)
Poskytne Pořadateli své kontaktní údaje, jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail a mobilní telefon
Není v pracovním, akcionářském nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli a nejedná se o osobu blízkou k osobě, která je v pracovním, akcionářském nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli
Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty ceny, ti, kteří:
Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech
Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží
Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace
V mimořádném případě může ze soutěže vyloučit Účastníka předseda sdružení usnesením
V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3. Ceny v soutěži

Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující ceny:
V každém Standardním kole, kterých je celkem 5, je cenou vždy celodenní skipas v hodnotě 470,- Kč. Tuto cenu vyhraje během Standardního kola vždy 8 Účastníků (dále jen jako „Standardní cena“).
Celkem je tak v Soutěži 40 skipasů v souhrnné hodnotě 18.800,- Kč.
Ceny v marketingové vědomostní soutěži jsou před zdaněním. Standardní cena v hodnotě 470,- Kč včetně je ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozena od daně z příjmů.

4. Průběh soutěže

Účastník projeví svůj zájem o účast v Soutěži tím, že na internetové stránce www.benecko.info/zima/soutez zodpoví soutěžní otázku dle aktuálního kola, vyplní své kontaktní údaje - své jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail a mobilní telefon, a bude souhlasit s těmito pravidly a podmínkami Soutěže.
Účastník tím, že zadá odpověď na soutěžní otázku, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit.
Standardní kolo soutěže začíná vždy v pondělí v 10:00:00 hodin (od kdy je možno odpovídat na otázku) a končí ve čtvrtek ve 23:59:59 hodin (do kdy je možno odpovídat na otázku) (dále jen jako „Standardní kolo“). Vyhodnocení proběhne vždy následující pracovní den po skončení Standardního kola a správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna na www.benecko.info/zima/soutez.
Standardní cenu získá Účastník, který splňuje podmínky účasti v Soutěži dle těchto pravidel a podmínek Soutěže, zodpoví správně soutěžní otázku, odešle registrační formulář s vyplněnými údaji a bude v daném kalendářním týdnu vylosován elektronickým losovacím systémem. Vylosovaný Účastník v daném kalendářním týdnu se správnou odpovědí tak získává Standardní cenu, tj. Skipas v hodnotě 470,- Kč.
Pokud by měl Standardní cenu získat Účastník, který nesplňuje podmínky pro její převzetí, cenu získává nově vylosovaný Účastník v daném kalendářním týdnu, který správně zodpověděl soutěžní otázku. Takto bude postupováno, dokud nebude znám účastník splňující podmínky převzetí Standardní ceny. 
Jednotliví Účastníci, kteří mají vyhrát Standardní cenu budou Pořadatelem kontaktováni nejpozději následující pracovní den po vyhodnocení Standardního kola emailem, nebo telefonicky a to maximálně 3x. Pokud ani při třetím pokusu o telefonický nebo e-mailový kontakt se Pořadateli nepodaří s nimi spojit, postupuje se stejně, jako kdyby tito nesplňovali podmínky pro převzetí Standardní ceny.
Účastníkovi bude po úspěšném kontaktování Pořadatelem zaslán poukaz na skipas, a to výlučně elektronickou formou. Tento poukaz následně účastník vymění nejpozději do 30.3.2018 na pokladně Pořadatele za funkční denní skipas. Instrukce k výměně jsou součástí poukazu. Účastník zároveň souhlasí s tím, že ho personál Pořadatele může vyfotit při nebo po symbolickém převzetí ceny a s fotografií či jiným materiálem nakládat dle druhého odstavce bodu 5. těchto podmínek.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zasláním odpovědi na soutěžní otázku dává Účastník Pořadateli, který je správcem osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen jako „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail a mobilní telefon, za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny a také za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a je udělen na dobu 3 let od počátku Soutěže. 
Zasláním odpovědi na soutěžní otázku Účastník současně dává souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní obec z adresy, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace na sociálních sítích (profilech Pořadatele), na stránkách Pořadatele www.benecko.info, v directmailových kampaních a že Pořadatel může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku Soutěže.
Účastník může kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na emailové adrese: petra.praveckova@benecko.info. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání ceny, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 Zákona právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má Účastník právo obrátit se na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Pořadatel není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže, kdykoliv rozhodnout o pokračování Soutěže nebo Soutěž bez uvedení důvodu předčasně ukončit. 
Tato pravidla a podmínky Soutěže včetně změn nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na www.benecko.info/zima/soutez, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na soutěžní otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
Na poskytnutí Standardní ceny není právní nárok. Cenu není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel a podmínek Soutěže.
Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Pořadatel.

 Na Benecku dne 3.1.2018